Αναζητούμε Ψυχολόγο ή Κοινωνικό Λειτουργό

Περιγραφή θέσης : 

Το «Μαζί για το Παιδί» αναζητά να προσλάβει έναν/μία part-time Ψυχολόγο ή Κοινωνικό Λειτουργό για τη στελέχωση της «Γραμμής 11525» και του «Συμβουλευτικού Κέντρου». Ο/η κατάλληλος υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει πτυχίο ψυχολογίας ή κοινωνικού λειτουργού, να έχει απαραιτήτως άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη συμβουλευτική/ψυχοθεραπεία, εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στη συμβουλευτική γονέων και στο συντονισμό ομάδων και θα πρέπει να γνωρίζει άπταιστα αγγλικά και υπολογιστές. Οη υποψήφιοςα θα αντικαταστήσει εργαζόμενη σε άδεια μητρότητας (εκτιμώμενο χρονικό διάστημα από 9 έως 12μήνες).

Επιθυμητές δεξιότητες:  
Εμπειρία στη διεξαγωγή ψυχο-εκπαιδευτικών σεμιναρίων και στο συντονισμό και τη διευκόλυνση ομάδων, οργανωτικές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα, ανεπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας σε προφορικό και γραπτό λόγο. Εργασιακή εμπειρία σε συμβουλευτική γραμμή θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Ενδεικτικά Καθήκοντα: 
– Συμβουλευτική μέσω τηλεφώνου 
– Συντονισμός/οργάνωση/υλοποίηση Ψυχο-εκπαιδευτικών σεμιναρίων, Ομάδων Γονέων και ατομικών συνεδριών
– Συντονισμός/οργάνωση/υλοποίηση διαδικτυακών Ψυχο-εκπαιδευτικών σεμιναρίων και Ομάδων Γονέων
– Διατήρηση στατιστικών στοιχείων 
– Συγγραφή άρθρων ψυχολογίας
– Υποχρεωτική παρακολούθηση της εποπτείας που παρέχει το πλαίσιο

Αποστολή βιογραφικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο email  11525@mazigiatopaidi.gr με την ένδειξη «Θέση Ψυχολόγου – Ονοματεπώνυμο». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων:  Παρασκευή 1 Μαρτίου.

Σημείωση: Το «Μαζί για το Παιδί» θα επικοινωνήσει έως τα 15 Μαρτίου μόνο με όσους κληθούν σε συνέντευξη. Ζητούμε προκαταβολικά την κατανόησή σας και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία.