Το  Μαζί για το Παιδί στηρίζεται κυρίως σε ιδιωτικούς πόρους και στους εθελοντές του. Οι πόροι προκύπτουν από χορηγίες εταιρειών, δωρεές ιδιωτών και από τη διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο εθελοντισμός είναι κινητήριος μοχλός του Μαζί για το Παιδί, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην προώθηση των σκοπών και την υλοποίηση των δράσεων του.

Πιστό στις αρχές της οικονομικής διαφάνειας το Μαζί για το Παιδί συντάσσει  απολογισμό για κάθε μία από τις δράσεις του και δημοσιοποιεί οικονομικούς απολογισμούς κάθε χρόνο, ελεγμένους από ορκωτούς λογιστές.

Όλα τα έσοδα από χορηγίες και δωρεές αξιοποιούνται στις δράσεις και στα προγράμματα της οργάνωσης και των συνεργαζόμενων φορέων. Για τη λειτουργία όλων των υπηρεσιών που προσφέρει το Μαζί για το Παιδί ακολουθούνται διεθνή πρότυπα με καθορισμένο το ποσοστό για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων.

Ισολογισμός 2022

Έκθεση Κοινωνικού Αποτυπώματος & Υπευθυνότητας 2020-2021

Ισολογισμός 2021