ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
μέσω της Γραμμής 11525

 

Εισαγωγή

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η “ΑΜΚΕ”), η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την ΑΜΚΕ, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Η ΑΜΚΕ έχει θέσει σε λειτουργία την τηλεφωνική Γραμμή 11525 (εφεξής η “Γραμμή”) για την παροχή συμβουλευτικής και ηθικής στήριξης γονέων, εκπαιδευτικών και εφήβων αναφορικά με προβληματισμούς και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Η Γραμμή 115 25 είναι στελεχωμένη από έμπειρους επιστήμονες και εκπαιδευμένους εθελοντές με συνεχή κλινική εποπτεία.

Στόχος της παρούσας είναι να σας παράσχει αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο λειτουργίας της Γραμμής.

  

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα στην Αθήνα, οδός Αγίου Θωμά, αρ. 14, Τ.Κ. 115 27, email: info@mazigiatopaidi.gr, τηλ.: 2107482690, website: https://mazigiatopaidi.gr, ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο λειτουργίας της Γραμμής, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) μέσω email: dpo@mazigiatopaidi.gr, τηλέφωνο: 210 7482690.

 

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε όταν καλείτε στη Γραμμή, εάν χρειαστούν και εφόσον το επιθυμείτε, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας σας (Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο), δημογραφικά στοιχεία, (Φύλο, Ηλικία, Εθνικότητα, Περιοχή κατοικίας, Επαγγελματική Κατάσταση, Επάγγελμα, Ακαδημαϊκή Κατάσταση, Οικογενειακή Κατάσταση) ή προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να προκύπτουν από τις αναφορές των περιστατικών (π.χ. Ονοματεπώνυμο και Διεύθυνση φερόμενου δράστη ή θύματος).

 

Ποιος είναι ο σκοπός επεξεργασίας και πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν: (α) η εξασφάλιση της καλύτερης και αποδοτικότερης λειτουργίας της Γραμμής για τη συμβουλευτική στήριξη επαγγελματιών και γονέων και ως εκ τούτου το έννομο συμφέρον του Σωματείου, (β) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από τον νόμο, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις διαβίβασης των αναφορών στις αρμόδιες αρχές.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο λειτουργίας της Γραμμής και προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία της, λαμβάνει χώρα καταγραφή συμβάντων σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία, μεταξύ άλλων, καταγράφονται τα στοιχεία των καλούντων και τα αναφερόμενα περιστατικά.

Αν κατά δήλωσή του, ο ίδιος ο καλών/ ούσα δεν επιθυμεί να προβεί στην αναφορά, γίνεται διαβίβαση της αναφοράς στις αρμόδιες αρχές από τους χειριστές της Γραμμής όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος φυσικού προσώπου. Κατά γενική αρχή η Γραμμή δε λειτουργεί εξαρχής και αμιγώς ως υποδοχέας αναφορών αλλά ο καλών/η καλούσα καθοδηγείται ώστε να υποβάλει ο ίδιος/-α την αναφορά του/της.

 

Πού διαβιβάζουμε τα δεδομένα

Η ΑΜΚΕ διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

Σε Κρατικές αρχές, Φορείς επιβολής του νόμου, όπως την Ελληνική Αστυνομία, την Εισαγγελία και την Εισαγγελία Ανηλίκων, κ.λπ., όταν κατά δήλωσή του ο ίδιος ο καλών/ ούσα δεν επιθυμεί να προβεί στην αναφορά, οπότε θα γίνεται διαβίβαση της αναφοράς στις αρμόδιες αρχές από τους χειριστές της Γραμμής όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

 

Διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός ΕΟΧ

Τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες, δηλ. σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση: Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Όταν η επεξεργασία διενεργείται με βάση το έννομο συμφέρον του Σωματείου, για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών του. Το γενικό χρονικό διάστημα αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων έχει οριστεί στα 2 έτη.

 

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την ΑΜΚΕ απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

 

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

 

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

 

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

 

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), στα εξής στοιχεία: ταχυδρομική διεύθυνση: Αγίου Θωμά 14, Αθήνα, 11527, email: dpo@mazigiatopaidi.gr, τηλέφωνο: 2107482690.

 

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600) μέσω της δικτυακής πύλης της Αρχής (https://eservices.dpa.gr). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής (www.dpa.gr).

 

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η ΑΜΚΕ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.