Το Μαζί για το Παιδί παρέχει σε ευάλωτες οικογένειες με ανήλικα παιδιά διατακτικές επιταγές για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης για διάστημα 6 μηνών. Οι υπεύθυνοι της κοινωνικής υπηρεσίας, σε συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες δήμων σε όλη τη χώρα, λαμβάνουν τα κοινωνικά ιστορικά των ενδιαφερόμενων καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα. Κατόπιν αξιολόγησης με απόλυτα διαφανείς διαδικασίες, εντάσσουν στο πρόγραμμα οικογένειες, βάσει αξιοκρατικών κριτηρίων, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας και πολιτικών πεποιθήσεων.