Προκήρυξη 2 θέσεων εργασίας στο Ίδρυμα «Η Θεοτόκος»

Α' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΘΕΣΗΣ

Το Ίδρυμα «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»  δέχεται αιτήσεις  για κάλυψη θέσης εργοθεραπευτή, με επαγγελματική εμπειρία και βασικές γνώσεις στο αντικείμενο της Ξυλουργικής, προκειμένου να απασχοληθεί στο εργαστήριο του Ξυλουργείου του Ιδρύματος  το οποίο εκπαιδεύει επαγγελματικά νέους με νοητική υστέρηση και άλλες αναπτυξιακές ανεπάρκειες.

Αποστολή βιογραφικών στο: theotokos@theotokos.gr

Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

Το Ίδρυμα «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»  δέχεται αιτήσεις  για κάλυψη θέσης στον τομέα  της πληροφορικής, με τα ακόλουθα προσόντα:

•  Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ στον τομέα της πληροφορικής
• 3ετή επαγγελματική εμπειρία  σε πληροφοριακά συστήματα ως μηχανικός λογισμικού με ειδίκευση σε τεχνολογίες JAVA
• Εμπειρία σε java compliant web / application servers ( Apache, jboss) και βάσεις δεδομένων (ιδιαίτερα επιθυμητή ή postgresSQL)
• Εμπειρία σε XML, Web Services
• Εμπειρία που θα κριθεί ιδιαίτερα στα ακόλουθα java frameworks: Spring, Hibernate  και  ZK
• Εμπειρία που θα κριθεί ιδιαίτερα θετικά σε πλατφόρμες ανοικτού λογισμικού όπως:  Liferay, Alfresco
• Δυνατότητα γρήγορης αφομοίωσης νέων τεχνολογιών και εργαλείων
• Γνώση αγγλικών

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: theotokos@theotokos.gr 

Περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο Προσωπικού τηλ. +30 210 2311 070.
   
 Η Προϊσταμένη Προσωπικού
 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΦΑΝΗ