Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» είναι μια ανεξάρτητη οργάνωση που ακολουθεί τις αρχές της διαφάνειας, της ουδετερότητας και της λογοδοσίας, τοποθετώντας τον άνθρωπο και τις ανάγκες του στο επίκεντρο των προγραμμάτων που αναπτύσσει, ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Συγκεκριμένα: 

  • Εργάζεται για την αντιμετώπιση της φτώχειας και τη δημιουργία βιώσιμων συνθηκών διαβίωσης των  παιδιών και των οικογενειών που προστατεύει  διασφαλίζοντας τους πρόσβαση σε ασφαλή, θρεπτική και επαρκή τροφή. 
  • Προσφέρει στήριξη και προάγει την ευημερία των ωφελούμενων παιδιών εξασφαλίζοντας  τους υγιείς συνθήκες διαβίωσης, υγειονομική κάλυψη, πρόσβαση σε βασικές ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, καθώς και πρόσβαση σε ασφαλή, αποτελεσματικά, ποιοτικά και προσιτά βασικά φάρμακα και εμβόλια. 
  • Διασφαλίζει την πρόσβαση στην ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση  και επαγγελματική κατάρτιση, δημιουργώντας ευκαιρίες και προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον για παιδιά και νέους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες και των παιδιών που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση. 
  • Προωθεί την αρχή της μη διάκρισης και την προσφορά ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά και νέους ανεξαρτήτου φύλου, φυλής, ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. 
  • Συμβάλει στην εξασφάλιση του δικαιώματος  σε επαρκή, ασφαλή, προσιτή στέγαση παιδιών με ειδικές ανάγκες. 
  • Αναπτύσσει δίκτυο συνεργασιών  με κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα  και γενικότερα την κοινωνία των πολιτών με στόχο την εξεύρεση λύσεων και την ανακούφιση των ανθρώπων σε ανάγκη.